/

ЗА НАС

инж. ГеоргиЧонов

Управител

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви представя фирма „Гео-Чонов”, която е водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение. Основана е през септември 1990 год. със статут на едноличен собственик – Георги Чонов - с първоначална дейност – възстановяване на земеделски земи на собственици. През ноември 1998 год се пререгистрира в ЕООД, а през май 2007 год в дружество с ограничена отговорност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

„Гео-Чонов” ООД е член на Асоциацията на Геодезическите фирми в България и член на Български Атомен форум.

Вижте повече

УСЛУГИ

1. Теренно-ситуационни снимки
2. План за регулация
3. Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта
4. Схема за вертикално планиране

5. План за вертикално планиране
6. Картограма на земните маси
7. План за трасиране
8. Даване на строителна линия и ниво
9. Удостоверение по чл. 52. Екзекутив
10. Парцеларен план

...

Вижте повече

КАДАСТЪР

Кадастрална карта и регистри на гр. Шумен, Силистра и Тутракан, изготвяне на интегрирани цифрови модели на външна водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, вътрешна водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Добрич, поддържане картата на възстановената собственост на съдебен район Кубрат – общини Кубрат и Завет

Вижте повече

ПРОЕКТИРАНЕ

Благоустрояване на паркове в осем населени места в община Иваново, областРусе;

Пречиствателни станции на  Русе, Добрич и Разград,Тутракан;

Канализационните и водоснабдителни мрежи с пречиствателни станции на 12 населени места в Русенска област

Вижте повече

РЕГУЛАЦИИ

ПУП-ПУР на селищно образувание ДЗС – гр. Русе, регулационен план на кв. Родина I, II и III, бул. Тутракан

Вижте повече

ДЕФОРМАЦИИ

Изследване деформации на сгради и съоръжения; измерване геометрични отношения на подкранови пътища и носещи греди

Вижте повече

ХИДРОГРАФИЯ

Хидрографни снимки на крайбрежни ивици гр. Тутракан, гр. Русе; пристанища Русе, Свищов, Тутракан, Силистра, Лом; хидрографски снимки на остров  Косуй и остров Лунгу.

Вижте повече

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Инженерно-геоложки доклади във връзка с проектиране на сгради и съоръжения предпроектни проучвания, становища, оценки на свлачищни райони

Вижте повече

КОНТАКТИ

Русе, ул. Никола Палаузов 8

тел: 082 / 888 170

факс: 082 / 888 181

е-мейл: office@geo-chonov.com

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Тема:
Email за контакт:
Вашето съобщение: